ឧបករណ៍មន្ទីរពិសោធន៍

ការធ្វើតេស្តទ្រព្យសម្បត្តិកៅស៊ូ

វ៉លកាម៉ែត្រ

ម៉ាស៊ីនតេស្តភាពត្រជាក់

ម៉ាស៊ីនសាកល្បងទ្រព្យសម្បត្តិ Tensile

ម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្តភាពធន់នឹងអូហ្សូន

ការធ្វើតេស្តខ្សែកោងរឹង

ម៉ាស៊ីនតេស្តខ្សែកោងការអនុវត្ត

ការធ្វើតេស្តភាពធន់

ម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្តភាពអស់កម្លាំងថាមវន្តសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។

ម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្តភាពអស់កម្លាំង

ការធ្វើតេស្តបំផ្ទុះ