ពិព័រណ៍

Aapex បង្ហាញ Las Vegas ក្នុងឆ្នាំ 2017

ការបង្ហាញរថយន្តដឹកទំនិញម៉ិកស៊ិកក្នុងឆ្នាំ 2018

Aapex បង្ហាញ Las Vegas ឆ្នាំ 2018

Automechnika shanghai ឆ្នាំ 2018

ការបង្ហាញរថយន្តដឹកទំនិញម៉ិកស៊ិកក្នុងឆ្នាំ 2019

Aapex បង្ហាញ Las Vegas ក្នុងឆ្នាំ 2019

Automechnika shanghai ក្នុងឆ្នាំ 2019

ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ 2020

Automechnika shanghai ក្នុងឆ្នាំ 2020